EWORSJA EGZOSFERA EPIFITY co to jest
Eworsja, Egzosfera, Epifity, Estuarium 1), Ekumena, Ewaporacja, Erg, Erozja Gleby, Endemit.

Słownik i definicje geograficzne E

 • Definicja eksklawa Co to jest polit., adm. terytorium danego państwie nie leżące w obrębie jego głównego obszaru
 • Definicja eratyk Co to jest geol. głaz narzutowy, fragment skalny przeniesiony poprzez lądolód; narzutowiec
 • Definicja emigracja Co to jest również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi. Zdarzenie powiązane z powodami politycznymi albo ekonomicznymi. Emigracja polityczna jest rezultatem ucisku
 • Definicja efuzja Co to jest wydobywanie i rozlewanie się lawy wulkanicznej
 • Definicja erozja Co to jest czynników zewnętrznych na powierzchnię skorupy ziemskiej, których skutkiem jest stworzenie wklęsłych form rzeźby terenu. Kluczowymi czynnikami sprawczymi erozji są oddziaływania
 • Definicja etezje Co to jest meteorol. pn. wiatr wiejący w lecie na wsch. basenu Morza Śródziemnego, przynoszący tropikalne powietrze
 • Definicja edafon Co to jest powierzchniowych warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby, larwy owadów, pierścienice, wazonkowce, pajęczaki, a również drobne ssaki, jak krety, ryjówki
 • Definicja eksplozja demograficzna Co to jest populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Aktualnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7%, co odpowiada czasowi podwajania się liczby
 • Definicja egzaracja Co to jest mechaniczna erozja lodowcowa, żłobienie terenu i ścieranie skał podłoża wskutek przesuwania się lodowca. W konsekwencji egzaracji powstają między innymi cyrki i żłoby lodowcowe
 • Definicja egzotyk Co to jest geol. rzadki odłamek skalny, który jest pozostałością dawnych, nietworzących już powierzchni skorupy ziemskiej, rodzajów skał
 • Definicja enklawa Co to jest oznaczenie terytorium państwa otoczonego terenem innego państwa albo wydzielonej jednostki administracyjnej znajdującej się na obcym terytorium (na przykład do niedawna Berlin
 • Definicja epicentrum Co to jest położone bezpośrednio nad ogniskiem trzęsień (hipocentrum), a więc miejscem, gdzie w skorupie ziemskiej następuje pęknięcie będące bezpośrednią powodem trzęsienia ziemi
 • Definicja endemit Co to jest biol. organizm roślinny albo zwierzęcy, którego zasięg jest ograniczony do określonego obszaru
 • Definicja erozja gleby Co to jest zdzierania) wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje w szczególności w terenach
 • Definicja erg Co to jest geogr. pustynia piaszczysta, z charakterystycznymi wydmami piaskowymi
 • Definicja ewaporacja Co to jest meteorol. zmiana stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy; parowanie. 2. geol. odparowywanie naturalnych zbiorników wodnych zachodzące z wytrąceniem soli w nich rozpuszczonych
 • Definicja ekumena Co to jest starożytnych Greków na oznaczenie obszarów zamieszkanych i znanych podróżnikom i geografom, w centrum którego znajdowało się Morze Śródziemne, region powiększający się wspólnie z
 • Definicja estuarium 1) Co to jest erozyjnego działania pływów morskich. 2) przybrzeżne, półzamknięte wody, posiadające swobodne połączenie z otwartymi obszarami morskimi, zawierające sól morską w ilościach
 • Definicja epifity Co to jest albo długookresowych roślinach zielnych niebędące ich pasożytami, na przykład wybrane mchy, porosty, paprocie, rośliny kwiatowe (storczykowate, bromeliowate); nie mają
 • Definicja egzosfera Co to jest część atmosfery ziemskiej.Gazy tworzące egzosferę są bardzo rozrzedzone, ich pojedyncze cząsteczki poruszają się z sporymi prędkościami nie zderzając się ze sobą. Skutkiem tego
 • Definicja eworsja Co to jest skalne podłoże. Niszczenie powierzchni skalnej dzieje się poprzez abrazyjne wpływ ziarn mineralnych zawieszonych w strumieniu wody, poprzez rozpuszczające wpływ wody o kwaśnym

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Eworsja, Egzosfera, Epifity, Estuarium 1), Ekumena, Ewaporacja, Erg, Erozja Gleby, Endemit, Epicentrum, Enklawa, Egzotyk, Egzaracja, Eksplozja Demograficzna co to znaczy.

Słownik Eworsja, Egzosfera, Epifity, Estuarium 1), Ekumena co to jest.