RZEŹBY ODWRÓCENIE co to jest
Definicja odwrócenie rzeźby co to jest. Czym jest wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom.

Co to jest ODWRÓCENIE RZEŹBY

Definicja ODWRÓCENIE RZEŹBY: inwersja rzeźby, wytworzenie się rzeźby terenu, gdzie wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom, antyklinom) odpowiadają obniżenia terenu, a wklęsłym strukturom tektonicznym (rowom, synklinom) - wzniesienia terenu. Odwrócenie rzeźby jest rezultatem długotrwałego rozwoju rzeźby, w czasie którego w konsekwencji mechanizmów niszczących następowało wpierw zrównanie powierzchni (patrz powierzchnia zrównania), które odsłoniło mniej odporne skały w obrębie wypukłych struktur tektonicznych, a następnie selektywne wietrzenie i nierównomierna degradacja terenu w ich obrębie. W rezultacie w miejscu antyklin (zrębów) powstają obniżenia, a w miejscu synklin (rowów) - pasma górskie. W Polsce odwrócenie rzeźby występuje w wielu obszarach górskich, na przykład pasma Gorców w Karpatach i Gór Kaczawskich w Sudetach powstały w obrębie wklęsłych form tektonicznych

Definicja Odpływ:
Co to jest jednostkowy - liczba wody (mierzona w l/ s), która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki, na przykład dla Wisły odpływ jednostkowy jest równy 5,3 l/ s/ km2, dla Brahmaputry - 24, a dla Nilu - 0,55 odwrócenie rzeźby co to jest.
Definicja Ozonosfera:
Co to jest atmosferze Ziemi na wysokości od 20 do 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest powodem wzrostu temperatury w odwrócenie rzeźby definicja.
Definicja Obszar Zalewowy:
Co to jest rzecznej, położona bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki, płaska i szeroka, zalewana w okresach wezbrań i powodzi. Stanowi najczęściej nieużytek, porastany poprzez las łęgowy albo używany jako pastwisko odwrócenie rzeźby co znaczy.
Definicja Okręg Przemysłowy:
Co to jest pewną całość ekonomiczną, w którego zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł. Okręg przemysłowy złożona jest z szeregu ośrodków przemysłowych, złączonych ze sobą w sieć powiązań strukturalnych odwrócenie rzeźby słownik.

Czym jest Rzeźby Odwrócenie znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: