TEKTONIKA co to jest
Definicja tektonika co to jest. Czym jest zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami.

Co to jest Tektonika

DefinicjaTEKTONIKA: 1) dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami ich powstawania, a również jej ewolucją na przestrzeni czasu (zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej). W obrębie tektoniki odznacza się mniejsze działy między innymi: geotektonikę - badającą prawidłowości ewolucji tektonicznej Ziemi, tektonika regionalną - badającą budowę ogromnych struktur tektonicznych i wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy nimi, a również neotektonikę - badającą współczesne ruchy tektoniczne. 2) budowa tektoniczna skorupy ziemskiej - przestrzenne rozmieszczenie różnych genetycznie i wiekowo struktur skalnych w skorupie ziemskiej (albo jakimś jej fragmencie), a również wszelakie mechanizmy prowadzące do mechanicznych deformacji tektonicznych w jej obrębie. odznacza się 2 fundamentalne typy tektoniki: alpejską (ortotektonikę) i platformową (paratektonikę). Tektonika alpejska występuje w obszarach mobilnych (geosynklina), a jej słowem są w pierwszej kolejności deformacje ciągłe w formie nasunięć, fałdów i płaszczowin, rozciągające się na bardzo sporych obszarach (na przykład Alpy, Himalaje, Andy). Tektonika platformowa jest charakterystyczna dla obszarów stabilnych (platforma, kraton), jej słowem są deformacje nieciągłe w formie uskoków, fleksur, rowów tektonicznych i zrębów (((na przykład mechanizm rowów w Afryce Wschodniej). Z racji na pochodzenie i charakter zjawisk tektonicznych odznacza się między innymi:: tektonikę: intruzywną - związaną z oddziaływaniem na skały intruzji skał magmowych ((albo zmianami ich właściwości spowodowanych procesami granityzacji, spływową - związaną ze spływami grawitacyjnymi plastycznych mas skalnych z brzegów geosynkliny, ześlizgową - związaną z ześlizgami zwartych kompleksów skalnych, solną (salinarną, halotektonikę) - związaną z przemieszczaniem się plastycznych mas solnych pod ciśnieniem kompleksu skał nadległych i ramową - charakteryzującą się dostosowaniem fałdów, nasunięć i uskoków do brzegów starych, sztywnych masywów skalnych stanowiących masywy oporowe

Czym jest Tektonika znaczenie w Słownik geografia T .