ASPEKT co to jest
Jak się pisze Aspekt. Czym jest charakterystyczna dla języków słowiańskich, wskazująca na różne.

Definicja Aspekt

Co to znaczy ASPEKT: [z łaciny aspectus ´wygląd´] - kategoria gramatyczna, charakterystyczna dla języków słowiańskich, wskazująca na różne metody myślenia o czynności nazywanej poprzez czasownik. Wyróżniamy aspekt dokonany i niedokonany. Aspekt niedokonany - czynność wyrażona czasownikiem jest przedstawiona niejako od wewnątrz, w czasie jej trwania i jej zakończenie nie jest tak istotne. Aspekt dokonany- pokazuje z kolei czynność jako pewną zamkniętą całość, jako działanie mające swój określony koniec, wynik, por. na przykład zdania: Czytałem książkę (aspekt niedokonany). Przeczytałem książkę (aspekt dokonany). Czasowniki dokonane ze względów semantycznych mają jedynie czas przyszły i przeszły, na przykład napiszę, napisał, a niedokonane trzy czasy: teraźniejszy, przeszły, przyszły, por. na przykład piszę, pisałem, będę pisać. Aspekt jest kategorią występującą na granicy słowotwórstwa i fleksji, wartość aspektową gdyż wprowadzają lub przedrostki, na przykład napisać, ugotować, lub przyrostki (o charakterze fleksyjnym), na przykład -owa-, -ywa-, -a-: pisywać, rzucać. Prefiksy dodane do podstawy czasownikowej zawsze wprowadzają aspekt dokonany, regularnie jednak z dodatkowymi wartościami znaczeniowymi. W miarę mało znajdziemy tak zwany czystych par aspektowych, a więc par czasowników, które różnią się jedynie aspektem, por. na przykład gotować - ugotować, czytać - przeczytać. Częściej takie pary tworzone są dzięki przyrostków tematycznych, na przykład kupić - kupować. W polszczyźnie istnieją czasowniki, które nie mają odpowiedników dokonanych, na przykład musieć, móc, mieć albo niedokonanych, na przykład zaniemówić. Spotykamy także czasowniki dwuaspektowe, a więc takie, które mają aspekt i niedokonany, i dokonany - dotyczy to w szczególności wyrazów pochodzenia obcego, na przykład abdykować, awansować

Czym jest Aspekt znaczenie w Słownik na A .