ANTONIM ANALOGIA ANGLICYZM co to jest
Antonim, Analogia, Anglicyzm, Analiza Składniowa, Analiza Fleksyjna, Anafora, Analiza Słowotwórcza.

Słownik i definicje pisowni języka polskiego A

 • Definicja Akt Mowy Co to jest wprowadzone już poprzez strukturalistę R. Jacobsona, rozumiane jako akt komunikacji ( komunikacja językowa). Dzisiaj jego użycie przywołuje
 • Definicja Antonimia Co to jest gr. anti ´przeciw´ + onoma ´imię´] - przeciwstawność znaczeń pary wyrazów albo wyrażeń, na przykład spory-mały. Por. antonim
 • Definicja Adiustacja Co to jest tekstu do druku, a więc opracowanie go pod względem ortograficznym, stylistycznym, graficznym. Adiustacja najczęściej bazuje na poprawianiu
 • Definicja Analiza Morfologiczna Wyrazu Co to jest się na ten słowo. Pomocne w przeprowadzeniu tej analizy jest skompletowanie wyrazów pokrewnych należących do jednej rodziny wyrazów i
 • Definicja Alfabet Fonetyczny Co to jest wymowę głosek, wyrazów, zdań. W pisowni tej poszczególne dźwięki oznaczane są zawsze dzięki jednej litery. Najczęściej używamy
 • Definicja Argot Co to jest ustalenie odmian języka o charakterze środowiskowym, raczej sekretnych. Odpowiadają mu terminy: szwargot, żargon. Pierwotnie odnosił się do
 • Definicja Akapit Co to jest środków wykorzystywany do formalnego uporządkowania tekstu pisanego. Jest rozumiany jako startowy wiersz nowego ustępu, oznaczany wcięciem
 • Definicja Aglutynacja Co to jest gramatycznych dzięki odpowiednich morfemów, z których każdy pełni tylko jedną funkcję, na przykład jeden z afiksów znaczy liczbę, drugi
 • Definicja Augmentativum Co to jest zobacz ZGRUBIENIE
 • Definicja Alternacja Co to jest zobacz OBOCZNOŚĆ
 • Definicja Artykulacja Co to jest mowy (na przykład języka, warg, wiązadeł głosowych), dzięki którym wymawiamy głoski. Ruchy te opisywane są z racji na stopień zbliżenia
 • Definicja Akcent Co to jest ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z akompaniamentem muzyki; modulacja głosu´] - wyróżnienie poprzez
 • Definicja Apofonia Co to jest doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej ślady odnaleźć możemy nie tylko w j. polskim, lecz również w innych językach
 • Definicja Alfabet Co to jest wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz pochodzi od nazw dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa, beta. Polskim
 • Definicja Anakolut Co to jest konstrukcja składniowa, gdzie naruszone zostały naturalne dla danego języka związki składniowe, uznawane za prawidłowe. Jego pojawienie się
 • Definicja Aoryst Co to jest przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten - odziedziczony jeszcze z pie. - oznaczał czynność przeszłą dokonaną. Przetrwał
 • Definicja Archaizm Co to jest fleksyjna, konstrukcja składniowa), który wyszedł już z użycia. Archaizmy spotykamy regularnie w tekstach literackich, religijnych. Np. w
 • Definicja Archaizacja Co to jest pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na wprowadzeniu do tekstu przedmiotów językowych należących do dawnego języka
 • Definicja Archaizm Podhalański Co to jest zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej we współczesnej polszczyźnie ogólnej wymowy zmiękczonych głosek s´, z´, c´, dz´
 • Definicja Aspekt Co to jest charakterystyczna dla języków słowiańskich, wskazująca na różne metody myślenia o czynności nazywanej poprzez czasownik. Wyróżniamy aspekt
 • Definicja Afiks Co to jest słowotwórcza dodawana do wyrazu podstawowego w celu utworzenia nowego wyrazu, na przykład kot + ek = kotek; prą + babka = prababka. Rodzaje
 • Definicja Analiza Słowotwórcza Co to jest słowotwórczą i formant. Analizę słowotwórczą rozpoczynamy zawsze od sprowadzenia wyrazu pochodnego do jego formy podstawowej (M. l. pój
 • Definicja Anafora Co to jest rodzaj powtórzenia, gdzie następne zdania lub wersy rozpoczynają się tym samym słowem albo wyrażeniem: Człowiek człowiekowi wilkiem
 • Definicja Analiza Fleksyjna Co to jest odmiennych. Badanie ta bazuje na określeniu części mowy, oddzieleniu tematu fleksyjnego i końcówki, a następnie podaniu informacji
 • Definicja Analiza Składniowa Co to jest zdaniu jego składników: podmiotu, orzeczenia i ustaleń (przydawki, dopełnienia, okolicznika). Dokonujemy zatem tak zwany logicznego
 • Definicja Anglicyzm Co to jest angielskiego. Pierwsze anglicyzmy pojawiły się w polszczyźnie ok. XVIII wieku, lecz dopiero w XIX w. możemy mówić o rozszerzającej się
 • Definicja Analogia Co to jest innych, podobnych form, które są wyraźniejsze i częstsze w języku. Zjawiskiem analogii wyjaśnia się na przykład współczesną formę
 • Definicja Antonim Co to jest znaczeniu przeciwstawnym, na przykład gruby - chudy, wesoły - smutny. Przyjmując tak ogólną definicję, musimy założyć, iż ekipa wyrazów

Co to jest Gramatyka z języka polskiego - słownik

Co to znaczy z gramatyki? Co to jest? Co oznacza?

Definicja Antonim, Analogia, Anglicyzm, Analiza Składniowa, Analiza Fleksyjna, Anafora, Analiza Słowotwórcza, Afiks, Aspekt, Archaizm Podhalański, Archaizacja, Archaizm co to znaczy.

Słownik Antonim, Analogia, Anglicyzm, Analiza Składniowa, Analiza co to jest.