TEORIA ZWIERZˇT MASZYN co to jest
Teoria Zwierzˇt-Maszyn, Typ Etyczny Życia, Test, Troska, Typ Estetyczny Życia, Tragizm, Totemizm.

Definicje filozofia T

 • Kim jest Stanu Teoria znaczy przedmiocie tkwią cechy odnoszące się do tego, co w tym przedmiocie jednostkowe, indywidualne, jak i cechy, które wskazują na to, co w nim ogólne, charakterystyczne dla danej
 • Kim jest Tabu znaczy niezwykła właściwość jakiejś rzeczy, kwestie, o której nie wolno mówić otwarcie; świętość czegoś
 • Kim jest Teogonia znaczy dział teologii zajmujący się pochodzeniem bogów
 • Kim jest Sprawozdawcze Twierdzenie znaczy twierdzenie obecne w koncepcji neopozytywizmu, a odnoszące się do zdań stwierdzających bezpośrednio fakty
 • Kim jest Teleologia znaczy porządku świata, tłumacząca, na czym ów porządek ma bazować; pogląd głoszący, iż nasze życie, wszechświat istnieje po coś, w jakimś celu, iż wszelakie zdarzenia mają własne
 • Kim jest Prawdy Podwójnej Teoria znaczy zawierający stwierdzenie, iż w badaniach naukowych dowód wprawdzie leży po stronie rozumu, to jednak prawdy należy szukać po stronie wiary
 • Kim jest Impetu Teoria znaczy przeciwstawiająca się dynamice Arystotelesa, zakładająca, iż ruch raz rozpoczęty trwa, mimo iż nie jest podtrzymywany poprzez jakiekolwiek działające siły poruszające element; owo
 • Kim jest Miletu Z Tales znaczy zaliczany w poczet siedmiu mędrców greckich ; zajmował się handlem, polityką, matematyką, astronomią i filozofią; założyciel jońskiej szkoły filozofii przyrody. Arystoteles uważał
 • Kim jest Reminiscencji Teoria znaczy prawdy to jednoczesne przypomnienie sobie pierwotnego stanu, kiedy to nasza dusza jeszcze nie wcieliła się w nasze ciało, żyjąc jedynie w świecie idei; innymi słowami: poznanie to
 • Kim jest Kazimierz Twardowski znaczy założyciela szkoły lwowsko-warszawskiej, znakomity pedagog; jego wykładów słuchali między innymi Łukasiewicz, Kotarbiński, Ajdukiewicz. Na uwagę zasługują osiągnięcia w dziedzinie
 • Kim jest Względności Teoria znaczy XX wieku, dotycząca nowatorskiego rozumienia czasu i przestrzeni, opozycyjna wobec koncepcji Euklidesa, zakładającej przestrzeń trójwymiarową, nieskończoną i niezależną od ciał i
 • Kim jest Transcendentalny znaczy rozumieniu Kanta, to badanie naukowe dające sposobność apriorycznego poznaniaprzedmiotu z pominięciem doświadczenia, przekraczającego granice podmiotu
 • Kim jest Deskrypcji Teoria znaczy problemu natury logicznej, jakim jest stosunek pomiędzy wyrazem a obiektem, do którego to wyraz się odnosi; zdaniem Russella rozwiązaniem jest: 1. zajmowanie się prawdziwością
 • Kim jest Prawdy Teorie znaczy dotyczące sformułowania kryterium prawdy; jednym z takich mierników jest zgodność tego, co się mówi, z tym, co jest, jak u Platona (korespondencyjna teoria prawdy), lub zgodność
 • Kim jest Amerykańscy Transcendentaliści znaczy czasach pozytywizmu próbowali powrócić do nurtu idealistycznego, jak Emerson; ponadto postulowali, aby istotę rzeczy uważać za duchową, aby stawiać wartości duchowe powyżej
 • Kim jest Nieoznaczoności Teoria znaczy kwantowej Heisenberga, stwierdzająca, iż w mikrokosmosie nie można określić precyzyjnie wartości pewnych par fizycznych, na przykład czasu i energii cząsteczki, bo w pewnych
 • Kim jest Hippolit Taine znaczy przedstawiciel szeroko pojętego pozytywizmu, aczkolwiek w odróżnieniu do większości pozytywistów zajmowała go w pierwszej kolejności historia (którą pojmował nieewolucyjnie), a
 • Kim jest Tomizm znaczy zrekapitulować w następujący sposób: w przeciwieństwie od innych potrafił oddzielić kwestię wiary od wiedzy, objawienia od rozumu i teologię od filozofii; przyjął założenie, iż
 • Kim jest TEILARD DE CHARDIN PIERRE znaczy studiował filozofię i teologię, interesował się paleontologią, geologią, fizyką i chemią, odnosząc na tym polu sukcesy (uważane jest go za współautora odkrycia człowieka
 • Kim jest Tertulian znaczy w Kartaginie w Afryce, przyjął religię chrześcijańską, aby po dwudziestu latach przyłączyć się do heterodoksyjnej sekty montanistów. Twierdził, iż nie da się pogodzić prawdy
 • Kim jest Alfred Tarski znaczy przedstawiciel słynnej szkoły lwowsko-warszawskiej, znany w pierwszej kolejności dzięki pracy Definicja prawdy w językach nauk dedukcyjnych, gdzie powiodło mu się sformułować
 • Kim jest Andrzej Towiański znaczy wielkiej przemiany, znany w pierwszej kolejności z wpływu, jaki jego mesjanistyczne idee wywarły na Mickiewicza i Słowackiego. Świat był dla niego ewoluującym kolektywem
 • Kim jest Zbioru Teoria znaczy średniowieczny pogląd zakładający istnienie zbiorów elementów o podobnych cechach oznaczanych pojęciami ogólnymi
 • Kim jest TOMASZ Z AKWINU, ŚWIĘTY znaczy Wielkiego, średniowieczny teolog i filozof włoski, lekarz Kościoła zwany również Doktorem Anielskim, kanonizowany w 1323 r.; dziełem jego życia było powstanie wszechstronnego
 • Kim jest Poznania Teoria znaczy zobacz epistemologia
 • Kim jest Tolerancja znaczy wyrozumiałość rozumiana jako zasada moralna, którą powinniśmy stosować wobec innych niż nasze poglądów, zachowań, mechanizmów wartości, światopoglądów, ideologii, religii, itp
 • Kim jest Triada znaczy w logice Hegla fundamentalne prawo rozwoju, na które złożona jest koniunkcja tezy i antytezy, która tworzy syntezę
 • Kim jest Tajemnica znaczy jedynie przeczuwalne, nie pozwalające się wyjaśnić ani na drodze empirycznych, racjonalistycznych dociekań i badań, ani na drodze spekulacji metafizycznych
 • Kim jest Rozsˇdku Teoria znaczy jeden z działów logiki transcendentalnej Kanta, opisujący umiejętność człowieka do tworzenia pojęć, dzięki których rozsądek może zespalać je z wyobrażeniami
 • Kim jest Transcendentny znaczy doświadczeniem, pozazmysłowy; w rozumieniu Kanta to przedstawienie przedmiotu, tkwiące w naszym umyśle, które przekracza granicę doświadczenia
 • Kim jest Teodycea znaczy pochodzeniem i obecnością w świecie i próbą godzenia jego istnienia w perspektywie boskiej dobroci, aby dać odpowiedź na pytanie powiązane z czynieniem zła poprzez ludzi
 • Kim jest Typologia znaczy regulacja typów; edukacja badająca cechy wspólne jakiegoś gatunku, ustalonych zjawisk, itp
 • Kim jest Transformacja znaczy wg Talesa z Miletu to mechanizm przemiany jednej rzeczy w drugą, a zdaniem Anaksymandra to wyłanianie się przeciwieństw z bezkresu
 • Kim jest Wiedzy Teoria znaczy twierdzenie, iż by zrozumieć to, co nas otacza, na początku musimy zrozumieć samych siebie, ponieważ rozumienie czegokolwiek to odnoszenie do siebie tego, co wokół nas
 • Kim jest Prawdopodobieństwa Teoria znaczy matematyczna teoria poszukująca prawideł, dzięki których można aby przewidywać to, co może się zdarzyć, na podstawie posiadanych pewnych informacji
 • Kim jest Rasa Tabula znaczy umysł człowieka jest taką niezapisaną tablicą w momencie narodzin; z biegiem lat, gdy przybywa doświadczeń, owa tablica zostaje pokryta informacjami
 • Kim jest Taoizm znaczy porządek świata oparty na drodze życia pełnej cnót, jak u Konfucjusza, albo propagująca życie umiarkowane, proste, czyste, jak u Lao-tsy
 • Kim jest Teizm znaczy osobowe, próbujący opisać jego naturę, prezentujący symbolikę odnoszącą się do niego i tłumaczący z tego punktu widzenia wszytkie główne sprawy filozoficzne
 • Kim jest Tautologia znaczy co jest identyczne z czymś; wyrażenie prawdziwe w każdej dziedzinie; wg członków Koła Wiedeńskiego to rodzaj prawdy o rzeczywistości, lecz nie płynącej z doświadczenia tylko z
 • Kim jest Rozumu Teoria znaczy dział logiki transcendentalnej Kanta, opisujący umiejętność człowieka do wyciągania logicznych wniosków, wychodzących poza to, co jest doświadczalne
 • Kim jest Względu Teoria znaczy element może być ujmowany jako jednostkowy przykład albo jako reprezentant określonego zbioru elementów w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia jest on rozpatrywany
 • Kim jest Władysław Tatarkiewicz znaczy sztuki związany z Warszawą; studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię w Berlinie, Marburgu i we Lwowie, posiadał tutuł profesora Uniwersytetu Wilenskiego i
 • Kim jest Tandryzm znaczy hinduizmie, opierającej się na czytaniu tekstów poprzez uczniów nieustannie mobilizowanych poprzez nauczycieli, aby ci pierwsi czynili postępy w medytacji, kształtowali swoją
 • Kim jest Teocentryzm znaczy średniowieczu między innymi poprzez Filona i św. Augustyna, zakładająca, iż w centrum ludzkiego zainteresowania powinien być Bóg, jedyny byt absolutny mający żadne znaczenie, z
 • Kim jest Aspektu Podwójnego Teoria znaczy który ujmował zagadnienie związku ciała z umysłem w następujący sposób: w zależności od aspektu rozpatrywania tej kwestii można mówić o determinacji umysłu lub ciała; Spinoza
 • Kim jest Teleologiczny znaczy celowy, ujmowany pod kątem jakiegoś celu, powody
 • Kim jest Teologia znaczy poprzez św. Tomasza z Akwinu, zajmująca się kwestiami dotyczącymi istnienia Boga, jego naturą, próbująca rozumowo wyjaśniać dogmaty religijne, prawdy wiary, wykorzystująca wiarę
 • Kim jest Chaosu Teoria znaczy układami dynamicznymi, zmieniającymi się w nieprzewidywalny sposób, próbująca określać kierunki tych zmian, a jej podstawowymi pojęciami są atraktor i bifurkacja
 • Kim jest Teofania znaczy objawienie, przez które ujawnia się Bóg
 • Kim jest Teoria znaczy uporządkowanie, systematyzowanie, uogólnianie, wyjaśnianie, opisywanie, zdobywanie informacje na jakiś temat; wg starożytnych Greków to kontemplowanie świata
 • Kim jest Indukcji Teoria znaczy sposób naukowa, umożliwiająca naukowy ogląd świata, polegająca na uogólnianiu faktów, wyszukiwaniu pomiędzy nimi stałych związków, dociekająca stałych własności rzeczy; zdaniem
 • Kim jest Teozofia znaczy filozoficzno-religijnych, zawierających cele zespolenia się człowieka z bóstwem, wszechświatem i zaświatami przez pokazywanie drogi do indywidualnego zbawienia
 • Kim jest Termin znaczy nazwa o określonym znaczeniu; wg logików średniowiecznych to symbol językowy i jego znaczenie
 • Kim jest Teza znaczy twierdzenie, założenie, które ma dopiero zostać udowodnione
 • Kim jest Terminista znaczy logik średniowieczny zajmujący się znakami językowymi i ich znaczeniami
 • Kim jest Bronisław Trentowski znaczy mesjanistów; podobnie jak Hegel i Hoene-Wroński pragnął utworzyć wszechogarniający mechanizm filozoficzny, gdzie można byłoby pogodzić realizm i idealizm, empiryzm i racjonalizm
 • Kim jest Typów Teoria znaczy będące próbą przezwyciężenia problemu antynomii w logice matematycznej (pewne konstrukcje logiczne, które wydawały się prawidłowe, w rzeczywistości okazywały się konstrukcjami
 • Kim jest Złudzeń Teoria znaczy renesansowa teoria Bacona omawiająca cztery typy złudzeń: plemienne (zbiorowe), jaskini (indywidualne), rynkowe i teatru (hipostazy pojęć
 • Kim jest Józef Tischner znaczy wykładowca akademicki, współtwórca filozofii spotkania , współpracownik Tygodnika Powszechnego , duchowo związany i wspomagający ruch Solidarność , góral…; nie dający się
 • Kim jest Trwoga znaczy ludzkiej definiowana z jednej strony jako naturalny relacja człowieka do istnienia; lęk, obawa przed zadaniami stawianymi poprzez życie, wywołująca w człowieku troskę, pobudzająca
 • Kim jest Towianizm znaczy uznawano za przejaw sekciarstwa filozoficznego, a gdzie autor zakładał istnienie świata jako zespołu nieśmiertelnych duchów, przechodzących następne przemiany cielesne i
 • Kim jest Tychizm znaczy synechizmu, stworzone poprzez Peirce´a najpierw XX w., stanowiące nazwę doktryny odnoszącej się do teorii prawdopodobieństwa, a używane poprzez Jamesa, który za jej pomocą
 • Kim jest Trwanie znaczy rozumianego jako rzeczywistość psychiczna i subiektywna, będąca w opozycji do rzeczywistości odmierzanej czasem matematycznym, abstrakcyjnym
 • Kim jest Redukcja Transcendentalna znaczy zobacz zredukowanie fenomenologiczna
 • Kim jest Życia Religijny Typ znaczy wg Kierkegaarda to typ życia człowieka poszukującego wartości trwałych, wiecznych, poszukującego kontaktu z Bogiem
 • Kim jest Totemizm znaczy wiara, kult przedmiotu, zwierzęcia albo przodka, czczenie ich z racji na przypisywane im znaczenie
 • Kim jest Tragizm znaczy jako walka, starcie się dwóch równorzędnych racji, doprowadzające jedną z optujących stron do śmierci; splot okoliczności rodzących sytuację tragiczną, bez wyjścia; dla Pascala to
 • Kim jest Życia Estetyczny Typ znaczy możliwościami oferowanymi mu poprzez świat, który przekształca je w kalejdoskop daleko odbiegający od tego, co niesie rzeczywistość; ten typ życia właściwy jest artystom
 • Kim jest Troska znaczy w ujęciu egzystencjalistów właściwość egzystencji ludzkiej, ujawniająca się w nieustannym dbaniu o swoje życie, elementy, którymi w danej chwili się posługujemy ( Heidegger
 • Kim jest Test znaczy sposób naukowa, polegająca na sprawdzaniu, próbowaniu czegoś, co zostało poddane badaniu naukowemu, aby na przykład obalić bądź potwierdzić jakąś tezę
 • Kim jest Życia Etyczny Typ znaczy poszukującego kontaktu z rzeczywistością, gdzie odnajduje on właściwe dla siebie przeżycia i utrwala je w sobie, co wypełnia go powagą i odpowiedzialnością
 • Kim jest Maszyn Zwierzˇt Teoria znaczy stwierdzająca brak u nich duszy, która jest zastępowana pobudkami czysto materialnymi, pozwalającymi zwierzęciu przeżyć; brak duszy ma być elementem odróżniającym ludzi od

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Teoria Zwierzˇt-Maszyn, Typ Etyczny Życia, Test, Troska, Typ Estetyczny Życia, Tragizm, Totemizm, Typ Religijny Życia, Transcendentalna Redukcja, Trwanie co to znaczy.

Słownik Teoria Zwierzˇt-Maszyn, Typ Etyczny Życia, Test, Troska co to jest.